iPhone 13 Pro Max

Dòng máyGiá
iPhone 13 Pro Max -128GB- Xanh rêu28,000,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Xanh da trời27,300,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Vàng27,500,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Trắng27,300,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Đen26,700,000
iPhone 13 Pro Max -256GB Xanh rêu30,500,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Xanh da trời29,400,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Vàng29,200,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Trắng29,300,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Đen28,000,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Xanh rêu34,300,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Xanh da trời32,900,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Vàng32,200,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Trắng31,900,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Đen31,000,000
iPhone 13 Pro Max 1TB call
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 13 Pro

Dòng máyGiá
iPhone 13 Pro -128GB- Xanh lá26,000,000
iPhone 13 Pro -128GB- Xanh da trời25,300,000
iPhone 13 Pro -128GB- Vàng25,300,000
iPhone 13 Pro -128GB- Trắng24,900,000
iPhone 13 Pro -128GB- Đen24,700,000
iPhone 13 Pro -256GB- Xanh lá28,000,000
iPhone 13 Pro -256GB- Xanh da trời27,400,000
iPhone 13 Pro -256GB- Vàng27,400,000
iPhone 13 Pro -256GB- Trắng27,400,000
iPhone 13 Pro -256GB- Đen26,900,000
iPhone 13 Pro -512GB- Xanh da trời29,200,000
iPhone 13 Pro -512GB- Vàng29,200,000
iPhone 13 Pro -512GB- Trắng29,200,000
iPhone 13 Pro -512GB- Đen29,200,000
iPhone 13 Pro - 1TB - 0
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 13

Dòng máyGiá
iPhone 13 -128GB- Xanh lá19,600,000
iPhone 13 -128GB- Hồng19,900,000
iPhone 13 -128GB- Xanh Blue20,200,000
iPhone 13 -128GB- Trắng19,700,000
iPhone 13 -128GB- Đen19,500,000
iPhone 13 -128GB- Đỏ19,500,000
iPhone 13 -256GB- Xanh lá21,700,000
iPhone 13 -256GB- Hồng21,900,000
iPhone 13 -256GB- Xanh Blue21,900,000
iPhone 13 -256GB- Trắng21,900,000
iPhone 13 -256GB- Đen21,400,000
iPhone 13 -256GB- Đỏ21,400,000
iPhone 13 -512GB- Hồng0
iPhone 13 -512GB- Xanh Blue0
iPhone 13 -512GB- Trắng0
iPhone 13 -512GB- Đen0
iPhone 13 -512GB- Đỏ0
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 13 Mini

Dòng máyGiá
iPhone 13 mini -128GB- Xanh Blue18,900,000
iPhone 13 mini -128GB- Hồng18,900,000
iPhone 13 mini -128GB- Trắng18,900,000
iPhone 13 mini -128GB- Đen18,900,000
iPhone 13 mini -128GB- Đỏ18,900,000
iPhone 13 mini -256GB- Xanh Blue21,4000,000
iPhone 13 mini -256GB- Hồng21,4000,000
iPhone 13 mini -256GB- Trắng21,4000,000
iPhone 13 mini -256GB- Đen21,4000,000
iPhone 13 mini -256GB- Đỏ21,4000,000
iPhone 13 mini -512GB- Xanh Blue000,000
iPhone 13 mini -512GB- Hồng000,000
iPhone 13 mini -512GB- Trắng000,000
iPhone 13 mini -512GB- Đen000,000
iPhone 13 mini -512GB- Đỏ000,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 12 Pro Max

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro Max -128GB- Xanh dương24,500,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Vàng24,500,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Trắng24,500,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Đen24,500,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Xanh dương25,900,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Vàng25,900,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Trắng25,900,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Đen25,900,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Xanh dương27,400,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Vàng27,400,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Trắng27,400,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Đen27,400,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903,09,8619 (Ms. Trang)

iPhone 12 Pro

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro -128GB- Xanh dương21,900,000
iPhone 12 Pro -128GB- Vàng21,900,000
iPhone 12 Pro -128GB- Trắng21,900,000
iPhone 12 Pro -128GB- Đen21,900,000
iPhone 12 Pro -256GB- Xanh dương23,600,000
iPhone 12 Pro -256GB- Vàng23,600,000
iPhone 12 Pro -256GB- Trắng23,600,000
iPhone 12 Pro -256GB- Đen23,600,000
iPhone 12 Pro -512GB- Xanh dương24,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- Vàng24,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- Trắng24,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- Đen24,900,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 12

Dòng máyGiá
iPhone 12 -64GB- Xanh dương14,800,000
iPhone 12 -64GB- Đỏ14,800,000
iPhone 12 -64GB- Xanh lá14,800,000
iPhone 12 -64GB- Trắng14,800,000
iPhone 12 -64GB- Đen14,800,000
iPhone 12 -128GB- Xanh dương16,800,000
iPhone 12 -128GB- Đỏ16,800,000
iPhone 12 -128GB- Xanh lá16,800,000
iPhone 12 -128GB- Trắng16,800,000
iPhone 12 -128GB- Đen16,800,000
iPhone 12 -256GB- Xanh dương18,700,000
iPhone 12 -256GB- Đỏ18,700,000
iPhone 12 -256GB- Xanh lá18,700,000
iPhone 12 -256GB- Trắng18,700,000
iPhone 12 -256GB- Đen18,700,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 12 Mini

Dòng máyGiá
iPhone 12 Mini -64GB- Xanh dương13,900,000
iPhone 12 Mini -64GB- Đỏ13,900,000
iPhone 12 Mini -64GB- Xanh lá13,900,000
iPhone 12 Mini -64GB- Trắng13,900,000
iPhone 12 Mini -64GB- Đen13,900,000
iPhone 12 Mini -128GB- Xanh dương14,900,000
iPhone 12 Mini -128GB- Đỏ14,900,000
iPhone 12 Mini -128GB- Xanh lá14,900,000
iPhone 12 Mini -128GB- Trắng14,900,000
iPhone 12 Mini -128GB- Đen14,900,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0939.02.1234 (Ms. Trang)

iPhone SE 2020

Dòng máyGiá
iPhone SE 2020 -64GB- Đỏ00,000
iPhone SE 2020 -64GB- Đen00,000
iPhone SE 2020 -64GB- Trắng00,000
iPhone SE 2020 -128GB- Đỏ00,000
iPhone SE 2020 -128GB- Đen00,000
iPhone SE 2020 -128GB- Trắng00,000
iPhone SE 2020 -256GB- Đỏ00,000
iPhone SE 2020 -256GB- Đen00,000
iPhone SE 2020 -256GB- Trắng00,000

Iphone 11 Pro Max

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro Max -64GB- Xanh rêu18,000,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Vàng18,000,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Đen18,000,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Trắng18,000,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Xanh rêu20,200,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Vàng20,200,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Đen20,200,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Trắng20,200,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Xanh rêu00,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Vàng00,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Đen00,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Trắng00,000

iPhone 11 Pro Max Lock

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro Max Lock -64GB- Xanh rêu (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -64GB- Vàng (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -64GB- Đen (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -64GB- Trắng (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -256GB- Xanh rêu (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -256GB- Vàng (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -256GB- Đen (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -256GB- Trắng (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -512GB- Xanh rêu (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -512GB- Vàng (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -512GB- Đen (LL/A)00,000
iPhone 11 Pro Max Lock -512GB- Trắng (LL/A)00,000

Iphone 11 Pro

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro -64GB- Xanh rêu14,400,000
iPhone 11 Pro -64GB- Vàng14,400,000
iPhone 11 Pro -64GB- Đen14,400,000
iPhone 11 Pro -64GB- Trắng14,400,000
iPhone 11 Pro -256GB- Xanh rêu15,900,000
iPhone 11 Pro -256GB- Vàng15,900,000
iPhone 11 Pro -256GB- Đen15,900,000
iPhone 11 Pro -256GB- Trắng15,900,000
iPhone 11 Pro -512GB- Xanh rêu0
iPhone 11 Pro -512GB- Vàng0
iPhone 11 Pro -512GB- Đen0
iPhone 11 Pro -512GB- Trắng0

Iphone 11

Dòng máyGiá
iPhone 11 -64GB- Xanh11,900,000
iPhone 11 -64GB- Tím11,900,000
iPhone 11 -64GB- Đỏ11,900,000
iPhone 11 -64GB- Đen11,900,000
iPhone 11 -64GB- Vàng11,900,000
iPhone 11 -64GB- Trắng11,900,000
iPhone 11 -128GB- Xanh13,600,000
iPhone 11 -128GB- Tím13,600,000
iPhone 11 -128GB- Đỏ13,600,000
iPhone 11 -128GB- Đen 13,600,000
iPhone 11 -128GB- Vàng13,600,000
iPhone 11 -128GB- Trắng13,600,000
iPhone 11 -256GB- Xanh00,000
iPhone 11 -256GB- Tím00,000

Iphone 12 Pro Max cũ

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro Max -128GB- Xanh dương 99%20,500,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Vàng 99%20,500,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Trắng 99%20,500,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Đen 99%19,500,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Xanh dương 99%22,100,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Vàng 99%22,100,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Trắng 99%22,100,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Đen 99%22,100,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Xanh dương 99%23,400,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Vàng 99%23,400,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Trắng 99%23,400,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Đen 99%23,400,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

Iphone 12 Pro cũ

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro -128GB- Xanh dương 99%17,500,000
iPhone 12 Pro -128GB- Vàng 99%17,500,000
iPhone 12 Pro -128GB- Trắng 99%17,500,000
iPhone 12 Pro -128GB- Đen 99%16,800,000
iPhone 12 Pro -256GB- Xanh dương 99%19,500,000
iPhone 12 Pro -256GB- Vàng 99%19,500,000
iPhone 12 Pro -256GB- Trắng 99%19,500,000
iPhone 12 Pro -256GB- Đen 99%18,800,000
iPhone 12 Pro -512GB- Xanh dương 99%20,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- Đen 99%20,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- vàng 99% 20,900,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903,09,8619 (Ms. Trang)

Iphone 12 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 12 -64GB- Xanh dương 99%13,000,000
iPhone 12 -64GB- Đỏ 99%13,000,000
iPhone 12 -64GB- Xanh lá 99%13,000,000
iPhone 12 -64GB- Trắng 99%13,000,000
iPhone 12 -64GB- Đen 99%13,000,000
iPhone 12 -128GB- Xanh dương 99%14,500,000
iPhone 12 -128GB- Đỏ0 99%14,500,000
iPhone 12 -128GB- Xanh lá 99%14,500,000
iPhone 12 -128GB- Trắng 99%14,500,000
iPhone 12 -128GB- Đen 99%14,500,000
iPhone 12 - 256GB 99%00,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

Iphone 11 Pro Max cũ

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro Max -64GB- Xanh rêu 99%13,900,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Vàng 99%13,900,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Đen 99%13,900,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Trắng 99%13,900,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Báo thay màn hình00,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Xanh rêu 99%15,600,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Vàng 99%15,600,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Đen 99%15,600,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Trắng 99%15,600,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Xanh rêu 99%16,600,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Vàng 99%15,600,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Đen 99%15,600,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Trắng 99%15,600,000

Iphone 11 Pro cũ

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro -64GB- Xanh rêu 99%11,900,000
iPhone 11 Pro -64GB- Vàng 99%11,900,000
iPhone 11 Pro -64GB- Trắng 99%11,900,000
iPhone 11 Pro -64GB- Đen 99%11,900,000
iPhone 11 Pro -256GB- Xanh rêu 99%13,200,000
iPhone 11 Pro -256GB- Vàng 99%13,200,000
iPhone 11 Pro -256GB- Trắng 99%13,200,000
iPhone 11 Pro -256GB- Đen 99%13,200,000
iPhone 11 Pro -512GB- Xanh rêu 99%00,000
iPhone 11 Pro -512GB- Vàng 99%00,000
iPhone 11 Pro -512GB- Trắng 99%00,000
iPhone 11 Pro -512GB- Đen 99%00,000

Iphone 11 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 11 -64GB- Xanh 99%9,500,000
iPhone 11 -64GB- Tím 99%9,500,000
iPhone 11 -64GB- Đỏ 99%9,500,000
iPhone 11 -64GB- Đen 99%9,500,000
iPhone 11 -64GB- Vàng 99%9,500,000
iPhone 11 -64GB- Trắng 99%9,500,000
iPhone 11 -128GB- Xanh 99%10,600,000
iPhone 11 -128GB- Tím 99%10,600,000
iPhone 11 -128GB- Đỏ 99%10,600,000
iPhone 11 -128GB- Đen 99%10,600,000
iPhone 11 -128GB- Vàng 99%10,600,000
iPhone 11 -128GB- Trắng 99%10,600,000
iPhone 11 -256GB- Xanh (báo thay mh)8,900,000
iPhone 11 -256GB- Xanh 99%00,000
iPhone 11 -256GB- Tím 99%00,000
iPhone 11 -256GB- Đỏ 99%00,000
iPhone 11 -256GB- Đen 99%00,000
iPhone 11 -256GB- Vàng 99%00,000
iPhone 11 -256GB- Trắng 99%00,000

Iphone XS Max cũ

Dòng máyGiá
iPhone XS Max 64GB Gold Quoc te 99%:9,200,000
iPhone XS Max 64GB Sliver Quoc te 99%:9,000,000
iPhone XS Max 64GB Space Gray Quoc te 99%:9,000,000
iPhone XS Max 256GB Gold Quoc te 99%:10,200,000
iPhone XS Max 256GB Silver Quoc te 99%:10,000,000
iPhone XS Max 256GB Space Gray Quoc te 99%:10,000,000
iPhone XS Max 512GB Gold Quoc te 99%:11,700,000
iPhone XS Max 512GB Silver Quoc te 99%:11,700,000
iPhone XS Max 512GB Space Gray Quoc te 99%:11,700,000
iPhone XS Max 64GB 99% - Không Face ID:00,000

Iphone XS Max Lock cũ

Dòng máyGiá
iPhone XS Max 64GB Gold Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 64GB Sliver Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 64GB Space Gray Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 256GB Gold Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 256GB Sliver Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 256GB Space Gray Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 512GB Gold Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 512GB Sliver Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 512GB Space Gray Lock 99%:00,000
iPhone XS Max 64GB Lock 99% - Không Face ID:00,000

Iphone XS cũ

Dòng máyGiá
iPhone XS 64GB Gold Quoc te 99%:7,500,000
iPhone XS 64GB Sliver Quoc te 99%:7,300,000
iPhone XS 64GB Space Gray Quoc te 99%:7,200,000
iPhone XS 256GB Gold Quoc te 99%:8,800,000
iPhone XS 256GB Silver Quoc te 99%:8,400,000
iPhone XS 256GB Space Gray Quoc te 99%:8,400,000
iPhone XS 512GB Gold Quoc te 99%:00,000
iPhone XS 512GB Silver Quoc te 99%:00,000
iPhone XS 512GB Space Gray Quoc te 99%:00,000
iPhone XS 64GB Silver Quoc te Không Face ID 99%:00,000

Iphone XS Lock cũ

Dòng máyGiá
iPhone XS 64GB Gold Lock 99%:000,000
iPhone XS 64GB Sliver Lock 99%:000,000
iPhone XS 64GB Space Gray Lock 99%:000,000
iPhone XS 256GB Gold Lock 99%:000,000
iPhone XS 256GB Sliver Lock 99%:000,000
iPhone XS 256GB Space Gray Lock 99%:000,000
iPhone XS 512GB Gold Lock 99%:000,000
iPhone XS 512GB Sliver Lock 99%:000,000
iPhone XS 512GB Space Gray Lock 99%:000,000

Iphone X cũ

Dòng máyGiá
iPhone X 64GB Sliver Quốc tế 99%:6,200,000
iPhone X 64GB Space Gray Quốc tế 99%:6,200,000
iPhone X 256GB Silver Quốc tế 99%:6,800,000
iPhone X 256GB Space Gray Quốc tế 99%:6,800,000
iPhone X 64GB Sliver Lock 99%:000,000
iPhone X 64GB faceid000,000

Iphone 8 Plus cũ

Dòng máyGiá
iPhone 8 Plus 64GB Red Quoc te 99%:5,700,000
iPhone 8 Plus 64GB Gold Quoc te 99%:5,700,000
iPhone 8 Plus 64GB Sliver Quoc te 99%:5,700,000
iPhone 8 Plus 64GB Space Gray Quoc te 99%:5,700,000
iPhone 8 Plus 256GB Red Quoc te 99%:6,700.000
iPhone 8 Plus 256GB Gold Quoc te 99%:6,700.000
iPhone 8 Plus 256GB Silver Quoc te 99%:6,700.000
iPhone 8 Plus 256GB Space Gray Quoc te 99%:6,700.000
iPhone 8 Plus 64GB Gold Lock 99%:000,000
iPhone 8 Plus 64GB Silver Lock 99%:000,000
iPhone 8 Plus 64GB Space Grey Lock 99%:000,000

Iphone 8 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 8 64GB Red Quoc te 99%:4,500,000
iPhone 8 64GB Gold Quoc te 99%:4,500,000
iPhone 8 64GB Sliver Quoc te 99%:4,500,000
iPhone 8 64GB Space Gray Quoc te 99%:4,500,000
iPhone 8 256GB Red Quoc te 99%:5,500,000
iPhone 8 256GB Gold Quoc te 99%:5,500,000
iPhone 8 256GB Silver Quoc te 99%:5,500,000
iPhone 8 256GB Space Gray Quoc te5,500,000
iPhone 8 64GB Lock 99%:00,000
iPhone 8 256GB Lock 99%:00,000

Iphone 7 Plus cũ

Dòng máyGiá
iPhone 7 Plus 32GB Jet Black Quoc te 99%:4,900,000
iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold Quoc te 99%:4,900,000
iPhone 7 Plus 32GB Gold Quoc te 99%:4,900,000
iPhone 7 Plus 32GB Silver Quoc te 99%:4,900,000
iPhone 7 Plus 128GB Red Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 7 Plus 128GB Black Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 7 Plus 128GB Rose Gold Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 7 Plus 128GB Gold Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 7 Plus 128GB Silver Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 7 Plus 256GB Red Quoc te 99%:00,000
iPhone 7 Plus 256GB Jet Black Quoc te 99%:00,000
iPhone 7 Plus 256GB Black Quoc te 99%:00,000
iPhone 7 Plus 256GB Rose Gold Quoc te 99%:00,000
iPhone 7 Plus 256GB Gold Quoc te 99%:00,000
iPhone 7 Plus 256GB Silver Quoc te 99%:00,000
iPhone 7 Plus 32GB Lock 99%:00,000
iPhone 7 Plus 128GB Lock 99%:00,000
iPhone 7 Plus 256GB Lock 99%:00,000
iPhone 7 Plus 32GB Không vân tay 99%:00,000
iPhone 7 Plus 128GB Không vân tay 99%:00,000
iPhone 7 Plus 256GB Không vân tay 99%:00,000

Iphone 7 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 7 32GB Rose Gold Quoc te 99%:3,400,000
iPhone 7 32GB Gold Quoc te 99%:3,600,000
iPhone 7 32GB Silver Quoc te 99%:3,400,000
iPhone 7 32GB Black Quoc te 99%:3,400,000
iPhone 7 128GB Red Quoc te 99%:3,900,000
iPhone 7 128GB Jet Black Quoc te 99%:3,900,000
iPhone 7 128GB Black Quoc te 99%:3,900,000
iPhone 7 128GB Rose Gold Quoc te 99%:3,900,000
iPhone 7 128GB Gold Quoc te 99%:3,900,000
iPhone 7 128GB Silver Quoc te 99%:3,900,000

Iphone 6s Plus cũ

Dòng máyGiá
iPhone 6s Plus 16GB Rose Gold Quốc tế 99%:3,200,000
iPhone 6S Plus 16GB Gold Quốc tế 99%:3,200,000
iPhone 6S Plus 16GB Silver Quốc tế 99%:3,300,000
iPhone 6S Plus 16GB Space Gray Quốc tế 99%:3,300,000
iPhone 6s Plus 64GB Rose Gold Quốc tế 99%:3,900,000
iPhone 6S Plus 64GB Gold Quốc tế 99%:3,900,000
iPhone 6S Plus 64GB Silver Quốc tế 99%:3,900,000
iPhone 6S Plus 64GB Space Gray Quốc tế 99%:3,700,000
iPhone 6S Plus 128GB Rose Gold Quốc tế 99%:4,200,000
iPhone 6S Plus 128GB Gold Quốc tế 99%:4,200,000
iPhone 6S Plus 128GB Silver Quốc tế 99%:4,200,000
iPhone 6S Plus 128GB Space Gray Quốc tế 99%:4,200,000

Iphone 6s cũ

Dòng máyGiá
iPhone 6s 16GB Rose Gold Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 16GB Gold Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 16GB Silver Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 16GB Space Gray Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6s 64GB Rose Gold Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 64GB Gold Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 64GB Silver Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 64GB Space Gray Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6s 128GB Rose Gold Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 128GB Gold Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 128GB Silver Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6S 128GB Space Grey Quốc tế 99%:00,000
iPhone 6s 16GB Lock 99%:00,000

Iphone 6 Plus cũ

Dòng máyGiá
iPhone 6 Plus 16GB Gold Quốc tế 99%:2.700,000
iPhone 6 Plus 16GB Silver Quốc tế 99%:2,600,000
iPhone 6 Plus 16GB Space Grey Quốc tế 99%:2,600,000
iPhone 6 Plus 64GB Gold Quốc tế 99%:3,400,000
iPhone 6 Plus 64GB Silver Quốc tế 99%:3,300,000
iPhone 6 Plus 64GB Space Grey Quốc tế 99%:3,300,000
iPhone 6 Plus 128GB Gold Quốc tế 99%:3.900,000
iPhone 6 Plus 128GB Silver Quốc tế 99%:3.800,000
iPhone 6 Plus 128GB Space Grey Quốc tế 99%:3.800,000
iPhone 6 Plus 16GB - Không vân tay 99%:2,300,000
iPhone 6 Plus 16GB Lock Không vân tay 99%:2,000,000

Iphone 6 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 6 16GB Gold Quoc te 99%:1,900,000
iPhone 6 16GB Silver Quoc te 99%:1,900,000
iPhone 6 16GB Gray Quoc te 99%:1,900,000
iPhone 6 64GB Gold Quoc te 99%:2,400,000
iPhone 6 64GB Silver Quoc te 99%:2,400,000
iPhone 6 64GB Gray Quoc te 99%:2,400,000
iPhone 6 128GB Gold Quoc te 99%:2,900,000
iPhone 6 128GB Silver Quoc te 99%:2,900,000
iPhone 6 128GB Gray Quoc te 99%:2,900,000

Ipad Pro 12.9 inch (2018)

Dòng máyGiá
iPad Pro 12.9" (2018) WiFi + 4G 1TB Silver00,000
iPad Pro 12.9" (2018) WiFi + 4G 512GB Silver00,000
iPad Pro 12.9" (2018) WiFi + 4G 512GB Space Grey00,000
iPad Pro 12.9" (2018) WiFi + 4G 256GB Space Grey00,000
liên hệ : 0903.09.8619

Ipad Pro 11 inch (2018)

Dòng máyGiá
iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi + 4G 256GB Space Grey00,000
iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi + 4G 64GB Silver00,000
iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi + 4G 64GB Space Grey00,000
iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi 256GB Silver00,000
iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi 256GB Silver00,000
Liên hệ : 0903.09.8619

Ipad Pro Air 3 10.5 inch (2019)

Dòng máyGiá
iPad Air 3 10.5" (2019) Wi-Fi + 4G 64GB Gold00,000
iPad Air 3 10.5" (2019) Wi-Fi + 4G 64GB Silver00,000
iPad Air 3 10.5" (2019) Wi-Fi 64GB Gold00,000
liên hệ : 0903.09.8619

Ipad Mini 5 (2019)

Dòng máyGiá
iPad Mini 5 (2019) 256GB WiFi + 4G Silver00,000
iPad Mini 5 (2019) 256GB WiFi + 4G Space Grey00,000
iPad Mini 5 (2019) 256GB WiFi Space Grey00,000
iPad Mini 5 (2019) 64GB WiFi Gold00,000
Liên hệ : 0903.09.8619

Ipad Mini 4 (2015)

Dòng máyGiá
iPad Mini 4 (2015) 128GB Wifi Gold00,000
iPad 10.5" (2017) 256GB Wifi + 4G Space Grey00,000
iPad 10.5" (2017) 512GB Wifi Space Grey00,000
Liên hệ : 0903.09.8619

HỆ THỐNG TRANG THIÊN LONG

Quận 1: 56 Trần Quang Khải, P.Tân Định
Quận 10 :
24 Hùng Vương, P1
Q.Tân Phú: 131 Luỹ Bán Bích, P. Tân Thới Hoà
Bình Chánh : B8/15 Quốc lộ 50 , Bình Hưng
Tiền Giang: 659 Đinh Bộ Lĩnh, P.9, TP.Mỹ Tho
Long An 1: 6/105 Nguyễn Trung Trực, TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa
Long An 2: 36A Nguyễn Văn Siêu, KP. 3, Bến Lức
SINGAPORE: 631 ANG MO KIO AVENUE 4

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Gọi mua hàng: 0903.09.8619
(Hotline Ms.Trang)
Tư vấn trả góp & Khiếu nại, góp ý: 0939.02.1234
Thời gian phục vụ: 9h30 – 20h
Thời gian nhận bảo hành, sửa chữa: sau 12h trưa